Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Privacy policy


Bij Stroomz vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

uw privacy

Online

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees meer hierover in ons cookiebeleid.

Social media
Via de website worden video's getoond welke van de website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video's aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Privacy bij Stroomz

In het gezondheidscentrum worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld het bestrijden van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

Op het moment dat u een behandelrelatie aangaat met één van onze zorgverleners, geeft u hiermee stilzwijgend toestemming voor het aanleggen en beheren van een medisch dossier met uw persoonlijke gegevens. Dit is wettelijk bepaald in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
 
Uw zorgverlener; dit kan zijn; 

  • een huisarts, ondersteund door verpleegkundig specialist, praktijkondersteuners en centrumassistentes,  
  • ​een apotheker, ondersteund door apothekersassistentes en apotheekmedewerkers, 
  • ​een fysiotherapeut, 

deelt uw persoonsgegevens niet met andere zorgverleners, binnen of buiten Stroomz, tenzij dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Alle medewerkers van Stroomz hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zo goed als mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

Welke gegevens gebruiken wij 
Stroomz gebruikt alleen gegevens, die nodig zijn om ons werk uit te voeren. Wij zijn verplicht uw gegevens 20 jaar te bewaren; 

  • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en verzekeringsnummer; 
  • ​Gegevens, die relevant zijn voor uw behandeling, zoals uw medicatie en klachten.  

Voor kwaliteitsdoeleinden worden uw medische gegevens geanonimiseerd gebruikt om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en te vergelijken met andere zorgaanbieders. De gegevens zijn niet terug te herleiden tot uw persoon. 

Toestemming  
U wordt gevraagd door uw zorgverlener of u toestemming geeft voor het toegankelijk maken van een deel van uw medisch dossier voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). In het geval dat u door omstandigheden moet worden geholpen door een andere zorgverlener dan uw eigen arts of apotheek, bijvoorbeeld bij de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of bij een apotheek elders in het land, dan kan deze andere zorgverlener een deel van uw dossier inzien voor de juiste behandeling. Dit kan alleen wanneer u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts of apotheker is verplicht toestemming of bezwaar te registreren in uw medisch dossier. Meer informatie hierover vindt u op de website volgjezorg.nl/contact.  

Inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van uw medische gegevens 
Als patiënt hebt u het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit betekent het volgende; 

  • U mag een verzoek indienen om uw dossier in te zien of hier een afschrift van opvragen. 
  • ​U mag verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in uw medisch dossier.  

Het kan zijn dat er zwaarwegende redenen zijn voor de zorgverlener om dit te weigeren. Uw zorgverlener zal dit dan toelichten. 

Voorwaarden en regels op dit gebied staan verder uitgewerkt in het privacyreglement van Stroomz.  

Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer Stroomz
Stroomz maakt gebruik van een externe Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving. Daarnaast wordt samengewerkt met een externe Privacy Officer bij een (mogelijk) datalek. Deze functionaris doet onderzoek, registreert het datalek en beoordeelt of er een melding plaats moet vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contact via servicedesk@privacyzorg.nl